Обговорення

 

ПРАВИЛА

 

розміщення   зовнішньої      реклами    на

території    Турбівської  селищної   ради

 

Загальні положення

 

1. Правила розміщення зовнішньої реклами на території Турбівськоїселищної ради розроблені згідно із Законом України „Про рекламу”, постановами Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” та від 30 березня 1994 р. №198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”.

 

2. Ці Правила регулюють відносини, що виникають між виконавчим комітетом Турбівськоїселищної ради та фізичними і юридичними особами, незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території територіальної громади Турбівськоїселищної ради, та визначають порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

 

3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

 

алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

 

виконавчий орган ради – виконавчий комітет Турбівськоїселищної ради;

 

дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу селищної ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

 

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання та будівлях, на опорах вуличного освітлення та зупинок транспорту загального користування, над проїжджою частиною вулиць і доріг; рекламні акції з використанням зовнішнього селищного середовища;

 

інформаційна вивіска – інформація (вивіска) про особу на фасаді біля входу (в’їзду) або про її продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення. При цьому під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг.

 

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

 

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

 

реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

 

рекламо носії – будь-які матеріальні носії інформації, які містять візуальне зображення реклами, зокрема друкована продукція, аплікації, мальовані, світлові, електронні зображення тощо, в тому числі з аудіо трансляцією;

 

рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

 

розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розміщення зовнішньої реклами;

 

рекламний засіб (далі – РЗ) – рекламо носії та (або) спеціальна рекламна конструкція для його розміщення; рекламні акції з використанням зовнішнього селищного та сільського середовища;

 

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

 

До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках інформація про роботу підприємства, у тому числі час роботи, повне юридичне найменування підприємства, а також профіль діяльності, якщо це не випливає з назви (далі – інформаційна табличка).

 

Терміни, що не визначені в цих Правилах, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.

 

4. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів виданих виконавчим органом селищної ради відповідно до цих Правил.

 

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим органом селищної ради забороняється.

 

5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

 

6. Дія цих Правил поширюється на всю територію Турбівськоїселищної ради, включаючи розташування РЗ на будинках (будівлях) і спорудах (у тому числі на наземних спорудах, на спорудах спеціального призначення), просто неба, на вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання та інших об’єктах (місцях розташування РЗ) незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

 

Порядок є обов’язковим для виконання усіма учасниками рекламної діяльності – фізичними та юридичними особами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності.

 

7. Дія цих Правил не поширюється на правовідносини, пов’язані з інформацією, яка відбиває соціальні події, інтереси політичних партій, релігійних і громадських організацій та/або призначена для їх підтримки і розміщення якої здійснюється на окремих конструкціях (стендах, дошках оголошень тощо) тільки на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Турбівськоїселищної ради, згідно з законодавством, що регулює дані правовідносини.

 

Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами

 

8. У Турбівськійселищній раді обов’язки робочого органу з питань регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами виконує виконавчий комітет, який не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

 

9. До повноважень належать:

 

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

 

прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

 

підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

 

видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради;

 

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів та плану їх розміщення;

 

подання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів інформації про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

 

Порядок надання дозволів

 

10. Для одержання дозволу заявник подає уповноваженій особі заяву за формою згідно з додатком 1 до цих Правил, до якої додаються:

 

фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6х9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;

 

копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

 

11.​ За наявності документів, передбачених пунктом 10 цих Правил, заява в день її надходження реєструється уповноваженою особою в журналі реєстрації

 

заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2.

 

Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом селищного голови, скріпленим печаткою.

 

Уповноважена особа протягом п`яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.

 

Одразу після перевірки місця уповноважена особа готує проект розпорядження селищного голови про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

 

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету уповноважена особа протягом двох днів видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

 

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету уповноважена особа протягом двох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

 

12. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття селищним головою відповідного розпорядження.

 

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений селищним головою не більш як на три місяці у разі:

 

продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

 

письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

 

Уповноважена особа протягом двох днів з моменту звернення заявника про продовження строку встановлення пріоритету з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, письмово повідомляє заявника про продовження строку або надає вмотивовану відмову.

 

13. Дата і номер розпорядження селищного голови про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

 

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

Інформація про подані заяви та встановлені пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою протягом трьох днів.

 

14. Протягом строку, зазначеного у пункті 12 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх уповноваженій особі разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

 

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів з моменту ознайомлення з рішенням укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

 

Протягом строку, передбаченого абзацами першим – третім пункту 12 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

 

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 12 цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

 

Протягом п’яти днів з дати прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

 

15. Під час подання заяви для одержання дозволу або оформлених примірників дозволу уповноважена особа в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком 4.

 

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

 

16. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 12 цих Правил, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 14 цих правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що уповноважена особа робить відповідний запис в журналі реєстрації.

 

Погодження дозволу

17.​ Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і відділом містобудування , архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації.

 

На вимогу уповноваженої особи дозвіл погоджується з:

 

Державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

 

відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

 

утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

 

Зазначені в абзацах першому, третьому – п’ятому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.

 

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

 

18. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому – п’ятому пункту 13 цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи виконавчого комітету Турбівськоїселищної ради.

 

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством ( селищна рада, прокуратура, суд та ін. органи).

 

19. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

 

Надання дозволу

 

20. Уповноважена особа протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

 

21. Виконавчий орган на черговому засіданні приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

 

У разі прийняття рішення про надання дозволу селищний голова протягом двох робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою селищної ради.

 

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається в уповноваженої особи для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

 

Вмотивоване рішення про відмову у наданні дозволу надсилається уповноваженою особою заявникові протягом п’яти днів з дати його прийняття, або видається на руки заявникові.

 

22. Уповноважена особа протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

 

 

23. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

 

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

 

- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

 

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

 

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

 

24. Дозвіл надається на строк, що зазначений в заяві, але не більше ніж на п’ять років.

 

25. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами.

 

Підставою для проведення робіт, пов’язаних з розкриттям ґрунту (земляних робіт) при встановленні наземних спеціальних рекламних конструкцій, є дозвіл, який видається виконавчим комітетом Бородянської селищної ради відповідно до його компетенції на підставі зареєстрованого та виданого дозволу.

 

26. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

 

27. Після розташування рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати уповноваженій особі фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

 

28. Для забезпечення виконання вимог законодавства розповсюджувачі зовнішньої реклами не пізніше ніж за три робочих дні до фактичного розміщення рекламних сюжетів надають уповноваженій особі інформаційні повідомлення із зображенням реклами.

 

Внесення змін та переоформлення дозволу

 

29. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до уповноваженої особи з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

 

До заяви додається:

 

технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

 

фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

 

Уповноважена особа протягом не більш як п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

 

У разі відмови у зміні технологічної схеми рекламного засобу уповноважена особа протягом не більш як п’яти днів з дати реєстрації заяви надає письмово вмотивовану відповідь.

 

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

30. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, уповноважена особа у семиденний строк (з моменту прийняття рішення виконкомом або селищною радою) письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва уповноважена особа надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

 

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

 

Плата за надання послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

 

31. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається виконавчому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

 

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.

 

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

32. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

 

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до уповноваженої особи із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

 

До заяви додається:

 

документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

 

оригінал зареєстрованого дозволу;

 

письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

 

копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;

 

банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

 

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів уповноважена особа протягом п`яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

 

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

 

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

Умови припинення дії дозволу та демонтажу рекламних засобів

 

33. Дія дозволу припиняється:

 

у разі закінчення строку його дії;

 

у разі закінчення строку дії договору на право тимчасового користування місцями для розташування рекламного засобу або його розірвання в установленому порядку;

 

до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

 

34. Демонтажу підлягають згідно із законодавством:

 

рекламні засобі, дію дозволів на розміщення яких припинено згідно з п. 32 цих Правил;

 

рекламні засоби (РЗ) у разі неможливості визначення розповсюджувачів зовнішньої реклами (у тому числі у випадках відсутності маркування РЗ) або відсутності дозволів на їх розташування.

 

35. При припиненні строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний у триденний строк демонтувати рекламний засіб.

 

36. У разі нездійснення розповсюджувачем зовнішньої реклами демонтажу рекламного засобу згідно з п. 32 цих Правил або необхідності негайного вирішення цього питання (через загрозу життю або здоров`ю людей чи інші обставини), а також у випадках неможливості встановлення розповсюджувачів зовнішньої реклами, відсутності дозволів на їх розташування, демонтаж здійснюється комунальними підприємствами, власниками земельних ділянок чи споруд, або Державтоінспекцією.

 

37. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

 

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

 

Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів

 

38. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, визначається згідно з додатком № 2, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

 

39. Плата за право тимчасового використання місць для розташування рекламних засобів, що знаходяться у комунальній власності, перераховується розповсюджувачем зовнішньої реклами на розрахунковий рахунок місцевого бюджету і витрачається відповідно до рішення селищної ради про місцевий бюджет на поточний рік.

 

40. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

 

Вимоги до розміщення рекламних засобів та інформаційних вивісок

 

41. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

 

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 46-53 цих Правил;

 

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

 

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

 

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, має бути декоративно оформлений;

 

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

 

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

 

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію;

 

наземні спеціальні рекламні конструкції, розташовані збоку дороги, повинні мати прозору конструкцію на висоту не менше 1.5 метра від поверхні землі, розміщуватися паралельно руху автотранспорту або під кутом не більше 45 градусів до осі проїжджої частини дороги;

 

розміщення наземних конструкцій не повинно створювати перешкод вільному огляду реклами на раніше встановлених конструкціях, сприйняттю технічних засобів організації дорожнього руху;

 

матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій та рекламоносіїв повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну;

 

наземні спеціальні конструкції, як правило, мають бути виконані у двохсторонньому варіанті. Фундаменти таких конструкцій повинні бути на одному рівні з поверхнею землі (дорожнього покриття). Допускається виконання фундаменту у вигляді декоративної споруди: квітника або лавок тощо, відповідно до дозволу;

 

спеціальні конструкції слід розраховувати на навантаження і вплив та їх комбінації у відповідності з вимогами Сніп ;

 

вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків (будівель) та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.

 

42. РЗ та інформаційні вивіски не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких вони розташовуються. Розташування їх на фасадах та на дахах будинків та споруд має здійснюватись із дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, без пошкодження елементів архітектури.

 

43. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

 

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

 

менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

 

44. Розміщення зовнішньої реклами на пам`ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам`яток, в межах об`єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об`єктів природно-заповідного фонду.

 

45. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

 

Повернутись